Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gevestigd en kantoorhoudende te Hillegom aan de Leidsestraat 100.

1. Alle door de verkoper gedane aanbiedingen en alle met hem gesloten koopovereenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

2. Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

3. Alle door verkoper vermelde prijzen zijn franco in de bloembollenstreek (gelegen tussen Haarlem en Leiden) en buiten de bloembollenstreek; netto af schuur (niet franco), tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval van algemene en onvoorziene omstandigheden is verkoper gerechtigd de prijzen daaraan aan te passen.
3a. Verkoper brengt voor getallen buiten de standaardeenheden een ‘teltoeslag’ van 3,00 euro per artikel in rekening. Koper verklaart zich akkoord met deze toeslag door acceptatie van de koopovereenkomst.

4. Alle prijzen zijn exclusief Omzetbelasting en Heffingen van Overheids- of Semi-overheidswege opgelegd, alsmede kwekers- en andere rechten.
In geval van verkoop van soorten, welke zijn onderworpen aan kwekers- en dergelijke rechten, is koper gebonden aan de daarmede verband houdende verplichtingen, opgelegd door licentie- en andere rechtenhouders.
Koopovereenkomsten terzake van deze soorten komen uitsluitend tot stand onder de ontbindende voorwaarden van sluiten van een licentie- of dergelijke overeenkomst.

5. Vanaf het moment van koop en verkoop is koper gerechtigd de te leveren partij voor afzending te bezichtigen. De overeengekomen levertijden gelden onder het voorbehoud dat de te leveren partij voorradig is. Overschrijding van deze termijn levert voor koper geen grond op voor ontbinding der koopovereenkomst en/of schadevergoeding. Importgoederen worden verkocht onder het voorbehoud van tijdige en voldoende aanvoer. Als maat en gewicht bij de te behandelen en/of behandelde bloembollen, knollen en/of uitgangsmaterialen zoals stekken, planten en plantendelen etc. geldt de maat en gewicht bij de aanvang der behandeling.

6. Transport, alsmede opslag na de overeengekomen leveringsdatum, vindt plaats voor rekening en risico van koper. Indien koper geen aanwijzingen voor het verladen e.d. geeft, wordt hij geacht met de bij verkoper gebruikelijke behandelingswijze terzake akkoord te gaan.

7. Verkoper is gerechtigd de gehele levering van de goederen, alsmede de kosten met betrekking tot het transport, de verpakking en de Plantenziektenkundigedienst onder rembours te doen plaatsvinden.

8. Vanaf het moment dat de orderbevestiging door verkoper heeft plaatsgevonden, kan verkoper koper verplichten op eerste verzoek, binnen een door verkoper te stellen termijn, zekerheid ter waarde van de te leveren goederen te stellen voor juiste nakoming van de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, bij gebreke waarvan de koopovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst door verkoper geheel of gedeeltelijk kan worden ontbonden, onverminderd verkopers overige rechten.
Indien de kredietlimiet voor de koper zich zodanig wijzigt dat de waarde van de (nog) te leveren goederen of diensten daardoor niet meer gedekt kan worden door de door verkoper afgesloten kredietverzekering, heeft verkoper het recht van verdere leveringen af te zien.
Alle door verkoper geleverde goederen blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van de desbetreffende goederen en de eventueel daarop vallende kosten heeft plaatsgevonden.

9. Ofschoon de levertijden zoveel mogelijk in acht worden genomen, is verkoper niet aansprakelijk in geval van overschrijding daarvan, voor zover deze als redelijk kan worden beschouwd. Wanneer door overmacht goederen niet kunnen worden geleverd, is verkoper gerechtigd om alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, of de overeenkomst voor zover deze nog niet was uitgevoerd, te annuleren.
Als overmacht zal onder meer gelden: oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring of inkrimping van de productie, teeltmislukking, niet binnengekomen import, storende wettelijke bepalingen of andere bepalingen van Overheidswege en andere onvoorzienbare omstandigheden, zonder dat verkoper invloed van e.e.a. zal hebben aan te tonen.

10. Leveringen in de bloembollenstreek (gelegen tussen Haarlem en Leiden) geschieden franco, leveringen buiten de bloembollenstreek geschieden af schuur (niet franco), tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Verzending heeft plaats voor risico van koper. Wanneer koper aan verkoper geen bepaalde aanwijzingen geeft, kiest verkoper naar beste weten de route en het middel van vervoer, zonder in dit opzicht tot enige aansprakelijkheid gehouden te zijn. Emballage wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.

11. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn wordt 1% rente per maand of deel van de maand berekend. Bij te late betaling zullen alle kosten op de incasso vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de te vorderen bedragen.

12. Bij betaling kan door koper jegens verkoper geen beroep op compensatie worden gedaan. Bij niet-nakoming van de uit deze overeenkomst voor koper voortvloeiende verplichtingen, kan de met koper gesloten overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door verkoper als ontbonden beschouwd worden.

13. Verkoper geeft geen garantie met betrekking tot het bloeiresultaat van de geleverde goederen. Binnen door verkoper per geval te stellen grenzen van redelijkheid en billijkheid zal in geval van mislukking buiten de schuld van teler een reductie op de vervangende levering kunnen worden vastgesteld.

14. Reclames moeten schriftelijk binnen acht dagen na levering worden ingediend aan het administratieadres van verkoper of onmiddellijk op het moment dat een vermeend gebrek zich in het groeistadium openbaart.
Indien verkoper het noodzakelijk acht een vertegenwoordiger c.q. deskundige aan te wijzen, is koper verplicht de vertegenwoordiger c.q. deskundige toe te staan in zijn aanwezigheid monsters van de betreffende partij te trekken. Indien koper hieraan zijn medewerking niet verleent, dan vervallen onvoorwaardelijk alle aanspraken op eventuele reclames. Koper ontvangt van de vertegenwoordiger c.q. deskundige een door deze verzegeld monster voor eventuele contra-expertise.

15. Door koper kan verkoper nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die de netto factuurwaarde van de geleverde goederen te boven gaat, of voor het gedeelte van de netto factuurwaarde met betrekking waartoe de vordering tot schadevergoeding direct of indirect in verband staat. Koper vrijwaart verkoper voor alle vorderingen tot schadevergoeding van derden.

16. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door koper van een bestelling is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde der goederen als schadevergoeding verschuldigd. Het bedrag van de schadevergoeding dient binnen een door verkoper te bepalen termijn op door verkoper verlangde wijze voldaan te worden. In het geval dat de desbetreffende goederen door genoemde annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is koper bovendien aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere schade.

17. Het staat verkoper vrij zijn rechten krachtens deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden al of niet uit te oefenen, zonder dat de, als regel of incidentele, niet-toepassing van enig recht voor de wederpartij een grond kan opleveren ook te zijnen aanzien eenzelfde gedrag van verkoper te vorderen.

18. Op een afwijking van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kan slechts een beroep gedaan worden indien deze uitdrukkelijk door verkoper is bevestigd. Koper verklaart zich akkoord met de bepalingen betreffende het niet vermeerderen en niet verkopen van de met R gemerkte variëteiten volgens verkopers contractsysteem.

19. De incassering van openstaande vorderingen kan door verkoper uit handen worden gegeven aan het Centraal Incassobureau Nederland van de Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerij-producten en/of de kredietverzekeraar, welk bureau door verkoper wordt gemachtigd hem in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

20. Voor de met ® (R) gemerkte rassen is kwekersrecht aangevraagd c.q. verleend. Voor deze rassen geldt dat vermeerdering zonder geldige licentieovereenkomst strikt verboden is. Uitsluitend bestemd voor éénmalige opteelt of droogverkoop. Het hiervoor omschreven vermeerderingsverbond dient door de koper als kettingbeding te worden bepaald bij alle volgende verkopen tot aan het eindgebruik.

21. Tot de kennisneming van alle geschillen waartoe de overeenkomst tussen partijen aanleiding mocht geven, zijnde van een geschil reeds sprake als een van de partijen zulks oordeelt is bij uitsluitend bevoegd de in het Arrondissement ‘s-Gravenhage bevoegde Rechter. Bij geschillen met leden van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur is het in het Handelsreglement bedoelde Scheidsgerecht bij uitsluiting bevoegd.
www.tuberbulb.com gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.tuberbulb.com toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren